Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3286545

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ธรรมศึกษาชั้น โท

๑.  อัตตวรรค  คือ  หมวดตน

                        ๑.     อตฺตทตฺถํ  ปรตฺเถน    พหุนาปิ  น  หาปเย

                               อตฺตทตฺถมภิญฺญาย     สทตฺถปสุโต  สิยา

                 บุคคลไม่ควรพล่าประโยชน์ของตน  เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก 

                  รู้จักประโยชน์ของตนแล้ว       พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน

                        (พุทฺธ)                                        ขุ.ธ.๒๕/๓๗.

 

                        ๒.   อตฺตานญฺเจ  ตถา กยิรา    ยถญฺญมนุสาสติ

                               สุทนฺโต  วต  ทเมถ          ตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโม.

                            ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด  พึงทำตนฉันนั้น    ผู้ฝึกตนดีแล้ว 

                                      ควรฝึกผู้อื่น  ได้ยินว่า ตนแลฝึกยาก

                                 (พุทฺธ )                                       ขุ.ธ.๒๕/๓๖.

 

                   ๓.   อตฺตานเมว  ปฐมํ          ปฏิรูเป  นิเวสเย

                          อถญฺญมนุสาเสยฺย      น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต

                               บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน 

                                    สอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มัวหมอง

                                 (พุทฺธ)                                ขุ.ธ.๒๕ /๓๖.

๒.   กัมมวรรค  คือ  หมวดกรรม

 

                   ๔.    อติสีตํ  อติอุณฺหํ          อติสายมิทํ  อหุ

                          อิติ  วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต    อตฺถา  อจฺเจนฺติ  มาณเว

                      ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน   

                           ด้วยอ้างว่าหนาวนัก  ร้อนนัก  เย็นเสียแล้ว.

                        (พุทฺธ)                                            ที.ปาฏิ.๑๑/๑๙๙ .

 

                   ๕. อถ  ปาปานิ  กมฺมานิ      กรํ  พาโล  น  พุชฌติ

                        เสหิ  กมฺเมหิ  ทุมฺเมโธ   อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ

               เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม  ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก  เขาเดือดร้อน 

                                   เพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้

                        (พุทฺธ)                                             ขุ.ธ.๒๕/๓๓.  

  

                   ๖.  ยาทิสํ  วปเต  พีชํ        ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ

                         กลฺยาณการี  กลฺยาณํ  ปาปการี  จ  ปาปกํ

                  บุคคลหว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้ผลเช่นนั้น  ผู้ทำกรรมดี 

                       ย่อมได้ผลดี  ผู้ทำกรรมชั่ว      ย่อมได้ผลชั่ว

                        (พุทฺธ)                                           สํ.ส.๑๕/๓๓๓.

 

                   ๗. โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ   กตตฺโถ  นาวพุชฺฌติ

                         ตฺถา  ตสฺส  ปลุชฺชนฺติ      เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตา

                       ผู้ใด  อันผู้อื่นทำความดี  ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน 

             แต่ไม่รู้สึก (คุณของเขา)    ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมฉิบหาย

                        (ทฬฺหธมฺมโพธิสตต)  ขุ.ชา.สตฺตก.๒๗/๒๒๘ .

 

                   ๘. โย  ปุพฺเพ  กตกลฺยาโณ    กตตฺโถ  มนุพุชฺฌติ

                         อตฺถา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ    เย  โหนฺติ  อภิปตฺถิตา

                 ผู้ใด  อันผู้อื่นทำความดี  ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน  ย่อมสำนึก 

                     (คุณของเขา)  ได้    ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเจริญ

                        (ทฬฺหธมฺมโพธิสตต)   ขุ.ชา.สตฺตก.๒๗/๒๒๘ .

 

                    ๙.  โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ    ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉติ

                           วรุณกฏฺฐํ  ภญฺโชว       ส  ปจฺฉา  อนุตปฺปติ

                ผู้ใด  ปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง  ผู้นั้น  ย่อมเดือด

                 ร้อนในภายหลัง  ดุจมาณพ  (ผู้ประมาทแล้วรีบ)  หักไม้กุ่มฉะนั้น

                        (โพธิสตฺต)                                         ขุ.ชา. เอก.๒๗/๒๓.

 

                   ๑๐.   สเจ  ปุพฺเพกตเหตุ           ขทุกฺขํ  นิคจฺฉติ

                            โปราณกํ  กตํ  ปาปํ          ตเมโส  มุญฺจเต  อิณํ

                     ถ้าประสพสุขทุกข์  เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ 

                   ชื่     อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ฉะนั้น

                        (โพธิสตฺต)                                ขุ.ชา.ปญฺญส.๒๘/๒๕.

 

                   ๑๑.   สุขกามานิ  ภูตานิ        โย  ทณฺเฑน  วิหึสติ

                            อตฺตโน  สุขเมสาโน     เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สุขํ

                       สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข  ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน 

                       เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา       ผู้นั้นละไปแล้ว  ย่อมไม่ได้สุข

                        (พุทฺธ)                                                   ขุ.ธ.๒๕/๓๒           

 

                   ๑๒.  สุขกามานิ  ภูตานิ       โย  ทณเฑน  น  หึสติ

                           อตฺตโน  สุขเมสาโน    เปจฺจ  โส  ลภเต  สุขํ

                      สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข  ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน 

                    ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา       ผู้นั้นละไปแล้ว  ย่อมได้สุข

                        (พุทฺธ)                                                   ขุ.ธ.๒๕/๓๒

 

๕.  ขันติวรรค  คือ  หมวดอดทน

                   ๑๓.  อตฺตโนปิ  ปเรสญฺจ   อตฺถาวโห  ว  ขนฺติโก

                           สคฺคโมกฺขคมํ  มคฺคํ  อารุฬฺโห  โหติ  ขนฺติโก

                     ผู้มีขันติ  ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น 

                     ผู้ที่มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน

                                                                                        ส.ม.๒๒๒.

 

                   ๑๔. เกวลานํปิ  ปาปานํ    ขนฺติ  มูลํ  นิกนฺตติ

                          ครหกลหาทีนํ            มูลํ  ขนติ  ขนติโก

          ขันติ  ย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น  ผู้มีขันติชื่อว่าย่อมขุดรากแห่ง

                    ความติเตียนและการทะเลาะกันเป็นต้นได้

                                                                             ส.ม. ๒๒๒

 

                   ๑๕.   ขนฺติโก  เมตฺตวา      ลาภี  ยสสฺสี  สุขสีลวา

                             ปิโย  เทวมนุสฺสานํ   มนาโป  โหติ  ขนฺติโก

                        ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา  มีลาภ  มียศ  และมีสุขเสมอ 

                    ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

                                                                                        ส.ม.๒๒๒

 

                   ๑๖.   สตฺถุโน  วจโนวาทํ   กโรติเยว  ขนฺติโก

                            ปรมาย  จ  ปูชาย      ชินํ  ปูเชติ  ขนฺติโก

                        ผู้มีขันติ  ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา 

                       และผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง

                                                                             ส.ม. ๒๒๒

 

                   ๑๗. สีลสมาธิคุณานํ           ขนฺติ  ปธานการณํ

                          สพฺเพปิ  กุสลา  ธมฺมา  ขนฺตฺยาเยว  วฑฺฒนฺติ  เต

                      ขันติเป็นประธาน  เป็นเหตุ  แห่งคุณคือศีลและสมาธิ 

                         กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ  เพราะขันติเท่านั้น

                                                                               ส. ม. ๒๒๒

 

ปัญญาวรรค  คือ  หมวดปัญญา

 

                   ๑๘.   อปฺปสฺสุตายํ  ปุริโส         พลิวทฺโทว  ชีรติ

                             มํสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ    ปญฺญา  ตสฺส  น  วฑฺฒติ

                               คนผู้สดับน้อยนี้  ย่อมแก่ไป  เหมือนวัวแก่ 

                                   อ้วนแต่เนื้อ  แต่ปัญญาไม่เจริญ

                                 (พุทฺธ)                                  ขุ.ธ. ๒๕/๓๕.

 

                    ๑๙.   ชีวเตวาปิ  สปฺปญฺโญ       อปิ  วิตฺตปริกฺขยา

                             ปญฺญาย  จ  อลาเภน       วิตฺตวาปิ   น  ชีวติ

                          ถึงสิ้นทรัพย์  ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้  แต่อับปัญญา

                                         แม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้

                                 (มหากปฺปินเถร)                    ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๐.

 

                   ๒๐.  ปญฺญวา  พุทฺธิสมฺปนฺโน  วิธานวิธิโกวิโท

                        กาลญฺญู  สมยญฺญู  จ       ส  ราชวสตึ  วเส

                        ผู้มีปัญญา  ถึงพร้อมด้วยความรู้  ฉลาดในวิธีจัด

                        การงานรู้กาลและรู้สมัยเขาพึงอยู่ในราชการได้

                        (พุทฺธ)                              ขุ.ชา. มหา. ๒๘/๓๓๙.

 

                  ๒๑.  ปญฺญา  หิ  เสฏฺฐา  กุสลา  วทนฺติ

                           นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานํ

                           สีลํ  สิรี  จาปิ  สตญฺจ  ธมฺโม

                           อนฺวายิกา  ปญฺญวโต  ภวนฺติ

          คนฉลาดกล่าวว่า  ปัญญาประเสริฐ  เหมือนพระจันทร์ประเสริฐ

    กว่าดาวทั้งหลาย  แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษย่อมไปตามผู้มีปัญญา

                        ( สรภงฺคโพธิสตฺต )        ขุ. ชา. จตฺตาฬีส.  ๒๗ / ๕๔๑.

 

                   ๒๒.  มตฺตาสุขปริจฺจาคา      ปสฺเส  เจ  วิปุลํ  สุขํ

                           จเช  มตฺตาสุขํ  ธีโร      สมฺปสฺสํ  วิปุลํ  สุขํ

               ถ้าพึงเห็นสุขอันไพบูลย์  เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย 

               ผู้มีปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูย์  ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย

                        ( พุทฺธ )                                              ขุ. ธ. ๒๕ / ๕๓.

 

                   ๒๓.  ยสํ  ลทฺธาน  ทุมฺเมโธ     อนตฺถํ  จรติ  อตฺตโน

                           อตฺตโน  จ  ปเรสญฺ  จ      หึสาย  ปฏิปชฺชติ

           คนมีปัญญาทราม  ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

                      แก่ตน  ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น 

                        ( หตฺถาจริย )                                    ขุ.ชา. เอก.  ๒๗ / ๔๐.

 

                   ๒๔.  ยาวเทว  อนตฺถาย       ญตฺตํ  พาลสฺส  ชายติ

                            หนฺติ  พาลสฺส  สุกฺกํสํ  มุทฺธํ  อสฺส  วิปาตยํ

                ความรู้เกิดแก่คนพาล  ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย  มันทำสมอง

                       ของเขาให้เขว  ย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสีย

                        (พุทฺธ)                                            ขุ.ธ.๒๕/๒๔.

 

                   ๒๕.  โย  จ  วสฺสสตํ  ชีเว    ทุปฺปญฺโญ  อสมาหิโต

                             เอกาหํ  ชีวิตํ  เสยฺโย    ปญฺญวนฺตสฺส  ฌายิโน

                        ผู้ใดมีปัญญาทราม  มีใจไม่มั่นคง  พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี 

                        ส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ  มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว  ดีกว่า

                        (พุทฺธ )                                         ขุ.ธ.๒๕/๒๙.

 

๕.  เสวนาวรรค  คือ  หมวดคบหา

                        ๒๖.  อสนฺเต  นูปเสเวยฺย    สนฺเต  เสเวยฺย  ปณฺฑิโต

                                อสนฺโต  นิรยํ  เนนฺติ   สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคตึ

                        บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ  พึงคบสัตบุรุษ  เพราะอสัตบุรุษ

                                   ย่อมนำไปสู่นรก  สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ

                        (โพธิสตฺต)                                ขุ.ชา.วีส.๒๗/๔๓๗.

 

                        ๒๗.   ตครํ  ว  ปลาเสน          โย  นโร  อุปนยฺหติ

                                 ปตฺตาปิ  สุรภี  วายนฺติ    เอวํ  ธีรูปเสวนา

                        คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้  แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด 

                                        การคบกับนักปราชญ์  ก็ฉันนั้น

                        (โพธิสตฺต)                                ขุ.ชา.วีส.๒๙/๔๓๗.

 

                        ๒๘.  น  ปาปชนสํเสวี          อจฺจนฺตสุขเมธติ

                                 โคธากุลํ  กกณฺฏาว    กลึ  ปาเปติ  อตฺตนํ

                        ผู้คบคนชั่ว  ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้  เขาย่อมยังตน

                                     ให้ประสบโทษ  เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้น

                        ( โพธิสตฺต )                                  ขุ.  ชา.เอก.๒๗/๔๖.

                        ๒๙.  ปาปมิตฺเต  วิวชฺเชตฺวา     ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล

                                 โอวาเท  จสฺส  ติฏฺเฐยฺย   ปตฺเถนฺโต  อจลํ  สุขํ

                              ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง  พึงเว้นมิตรชั่วเสีย 

                           คบแต่บุคคลสูงสุด  และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน

                        ( วิมลเถร )                                       ขุ. เถร. ๒๖ / ๓๐๙.     

                

                        ๓๐.   ปูติมจฺฉํ  กุสคฺเคน     โย  นโร  อุปนยฺหติ

                                 กุสาปิ  ปูติ  วายนฺติ    เอวํ  พาลูปเสวนา

                        คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา  แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่า

                                      ไปด้วยฉันใด  การคบกับคนพาลก็ฉันนั้น

                        ( ราชธีตา  )                                     ขุ. ชา.มหา.  ๒๘ / ๓๐๓. 

      

                        ๓๑.   ยาทิสํ  กุรุเต  มิตฺตํ    ยาทิสญจูปเสวติ,

                                 โสปิ  ตาทิสโก  โหติ    สหวาโส  หิ  ตาทิโส

                              คบคนเช่นใดเป็นมิตร  และสมคบคนเช่นใด 

                      เขาก็เป็นคนเช่นนั้น  เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น

                        (โพธิสตฺต)                                 ขุ. ชา.วีส.  ๒๗/๔๓๗.

 

                        ๓๒.   สทฺเธน  จ  เปสเลน  จ

                                 ปญฺญวตา  พหุสฺสุเตน  จ

                                 สขิตํ  หิ  กเรยฺย  ปณฺฑิโต

                                 ภทฺโท  สปฺปุริเสหิ  สงฺคโม

                        บัณฑิต  พึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา  มีศีลเป็นที่รัก 

                มีปัญญาและเป็นพหุสูต     เพราะการสมาคมกับคนดี  เป็นความเจริญ

                        (อานนฺทเถร)                              ขุ.เถร.๒๖/๔๐๔.

 

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์

 

     องฺ. อฏฺฐก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต

     องฺ. จตุกฺก. " จตุกฺกนิปาต

     องฺ. ฉกฺก. " ฉกฺกนิปาต

     องฺ. ติก. " ติกนิปาต

     องฺ. ทสก. " ทสกนิปาต

     องฺ. ปญฺจก. " ปญฺจกนิปาต

     องฺ. สตฺตก. " สตฺตกนิปาต

     ขุ. อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก

     ขุ. อุ. " อุทาน

     ขุ. ขุ. " ขุทฺทกปาฐ

     ขุ. จริยา. " จริยาปิฏก

     ขุ. จู. " จูลนิทฺเทส

     ขุ. ชา. อฏฺฐก.ขุทฺทกนิกาย ชาตก อฏฺฐกนิปาต

     ขุ. ชา. อสีติ.ขุทฺทกนิกาย ชาตก อสีตินิปาต

     ขุ. ชา. เอก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก เอกนิปาต

     ขุ. ชา. จตฺตาฬีส.ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตฺตาฬีสนิปาต

     ขุ. ชา. จตุกก.ขุทฺทกนิกาย ชาตก จตุกฺกนิปาต

     ขุ. ชา. ฉกก. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ฉกฺกนิปาต

     ขุ. ชา. ตึส. ขุทฺทกนิกาย ชาตก ตึสนิปาต

     ขุ. ชา. ติก. ขุทฺทกนิกายชาตก ติกนิปาต

     ขุ. ชา. เตรส. ขุทฺทกนิกายชาตก เตรสนิปาต

     ขุ. ชา. ทฺวาทส.ขุทฺทกนิกายชาตก ทฺวาทสนิปาต

     ขุ. ชา. ทสก. ขุทฺทกนิกายชาตก ทสกนิปาต

     ขุ. ชา. ทุก. ขุทฺทกนิกายชาตก ทุกนิปาต

     ขุ. ชา. ทุก. ขุทฺทกนิกายชาตก ทุกนิปาต

     ขุ. ชา. นวก. ขุทฺทกนิกายชาตก นวกนิปาต

     ขุ. ชา. ปกิณฺณก.ขุทฺทกนิกายชาตก ปกิณฺณกนิปาต

     ขุ. ชา. ปญฺจก.ขุทฺทกนิกายชาตก ปญฺจกนิปาต

     ขุ. ชา. ปญฺญาส.ขุทฺทกนิกายชาตก ปญฺญาสนิปาต

     ขุ. ชา. มหา. ขุทฺทกนิกายชาตก มหานิปาต

     ขุ. ชา. วีส. ขุทฺทกนิกายชาตก วีสตินิปาต

     ขุ. ชา. สฏฺฐิ.ขุททกนิกายชาตก สฏฺฐินิปาต

     ขุ. ชา. สตฺตก.ขุทฺทกนิกายชาตก สตฺตกนิปาต

     ขุ. ชา. สตฺตติ.ขุทฺทกนิกายชาตก สตฺตตินิปาต

     ขุ. เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา

     ขุ. เถรี. “ เถรีคาถา

     ขุ. ธ. “ ธมฺมปทคาถา

     ขุ. ปฏิ. “ ปฏิสมฺภิทามคฺค

     ขุ. พุ. “ พุทฺธวํส

     ขุ. มหา. “ มหานิทฺเทส

     ขุ. สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต

     ที. ปาฏิ. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค

     ที. มหา. “ มหาวคฺค

     ม. อุป. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก

     ม. ม. “ มชฺฌิมปณฺณาสก

     สํ. นิ. สํยตฺตนิกาย นิทานวคฺค

     สํ. มหา. " มหาวารวคฺค

     สํ. ส. " สคาถวคฺค

     สํ. สฬ. สํยตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค

     ส. ม. สวดมนต์ฉบับหลวง ( พิมพ์ครั้งที่ ๕ )

     - / - เลขหน้าขีดบอกเล่ม เลขหลังขีดบอกหน้า

 

…………………………   

WatpaLA-Youtube