Get Adobe Flash player

Images Crawler

watpa 03.jpgwatpa 08.jpgwatpa 02.jpgwatpa 05.jpgwatpa 04.jpgwatpa 06.jpgwatpa 07.jpgviewwat-01.jpg

วัดป่าธรรมชาติ

WatpaLA-App

WatpaLA-Youtube

 

พระธรรมเทศนา

สมเด็จพระญาณวังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ถ้าเสียงไม่ขึ้นให้กดปุ่ม Ctrl & F5

 

 

พระธรรมเทศนาชุดที่ 1

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑
2 ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒
3 อานุภาพแห่งความดี
4 เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
5 วิสาขบูชา ๔
6  สุญญตา ๑ กำหนดป่า-แผ่นดิน
7 สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ
8 สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน
9 สุญญตา ๔ นิยานิกธรรม
10 สุญญตา ๕ สมาธินิมิต
11 สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญา
12 สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
13 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
14  อานาปานสติ
15 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
16 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
17 อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
18  อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา
19  อานาปานสติสมาธิภาวนา
20  อานาปานสติขั้นที่ ๒

 พระธรรมเทศนาชุดที่ 2

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา
2 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
3 วิมุติจิต
4 บารมีและอาสวะ
5 ประมวลหลักปฏิบัติ
6 อารักขกรรมฐาน
7 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ
8 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน
9 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค
10 สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ
11 กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
12 สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก)
13 ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก)
14 สติรู้ลมหายใจ
15 ดูภายในอินทรีย์ ๕
16  สติกำหนดเวทนา
17 สติกำหนดจิต
18 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
19 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม
20 รู้อิริยาบท รู้อาการของกาย

พระธรรมเทศนาชุดที่ 3

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ
2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล
3  นิวรณ์ ๕
4  ขันธ์ ๕
5 อายตนะและสังโยชน์
6 โพชฌงค์
7 ทุกข์ ๒ ชั้น
8 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕
9 ทุกข์สมุทัย
10 ญาณในอริยสัจ (ทุกข์)
11 กิจในอริยสัจ ๔
12 อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร
13 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา
14 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
15 องค์ฌาน
16 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
17 ความว่าง สงบ หลุดพ้น
18 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา
19 สัมมาสมาธิ
20 สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร

 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3159639

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสำคัญที่ควรทราบ