Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3287187

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

พระธรรมเทศนา

สมเด็จพระญาณวังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ถ้าเสียงไม่ขึ้นให้กดปุ่ม Ctrl & F5

 

 

พระธรรมเทศนาชุดที่ 1

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑
2 ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒
3 อานุภาพแห่งความดี
4 เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
5 วิสาขบูชา ๔
6  สุญญตา ๑ กำหนดป่า-แผ่นดิน
7 สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ
8 สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน
9 สุญญตา ๔ นิยานิกธรรม
10 สุญญตา ๕ สมาธินิมิต
11 สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญา
12 สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม
13 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
14  อานาปานสติ
15 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
16 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
17 อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
18  อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา
19  อานาปานสติสมาธิภาวนา
20  อานาปานสติขั้นที่ ๒

 พระธรรมเทศนาชุดที่ 2

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา
2 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
3 วิมุติจิต
4 บารมีและอาสวะ
5 ประมวลหลักปฏิบัติ
6 อารักขกรรมฐาน
7 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ
8 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน
9 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค
10 สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ
11 กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
12 สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก)
13 ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก)
14 สติรู้ลมหายใจ
15 ดูภายในอินทรีย์ ๕
16  สติกำหนดเวทนา
17 สติกำหนดจิต
18 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
19 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม
20 รู้อิริยาบท รู้อาการของกาย

พระธรรมเทศนาชุดที่ 3

เรื้องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ
2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล
3  นิวรณ์ ๕
4  ขันธ์ ๕
5 อายตนะและสังโยชน์
6 โพชฌงค์
7 ทุกข์ ๒ ชั้น
8 กำหนดดูทุกข์ที่ขันธ์ ๕
9 ทุกข์สมุทัย
10 ญาณในอริยสัจ (ทุกข์)
11 กิจในอริยสัจ ๔
12 อริยสัจ ๔ และปฏิบัติศีลวัตร
13 พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา
14 สรุปธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
15 องค์ฌาน
16 ข้อปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นทาสตัณหา
17 ความว่าง สงบ หลุดพ้น
18 ปิยรูปสาตรูป แดนเกิดดับตัณหา
19 สัมมาสมาธิ
20 สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร

 

WatpaLA-Youtube